Balev Bio
Балев Био Маркет

Сода на кристали за почистване - концентрат 1кг

ECODIS - S.D.E.B.

Балев Био Маркет

10.49лв

Сода на кристали за почистване - концентрат
  • Описание

  • Допълнителна информация

Употреба: концентрираната сода на кристали (близо три пъти по-активна в сравнение с традиционните кристални хидрати на содата) е известна с многобройните си приложения в домакинските продукти. Този водоразтворим прах почиства, дезодорира, сапунисва мазнините и неутрализира киселините. Получен от обикновени суровини (сол и креда), почиства емайл, плочки, канализации, разтваря мазнини, изпира и омекотява прането, използва се за почистване на стени преди боядисване. Да не се използва върху алуминий или дървени материали съдържащи танин. Внимание: H319: Причинява силно дразнене на очите. P102: Дръжте далеч от досег на деца. P103: Прочетете етикета преди употреба. P280: Носете защитни ръкавици и предпазни средства за очите и лицето. P264: Измийте добре ръцете си след работа. P305+ P351+ P338: В СЛУЧАЙ НА КОНТАКТ С ОЧИТЕ: изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути, отстранете контактните лещи, ако потърпевшия ги носи и ако могат лесно да бъдат свалени. Продължете да изплаквате. P337+P313: Ако дразненето на очите продължава: консултирайте се с лекар. P101: В случай на консултация с лекар, носете опаковката. P501: изхвърлете съдържанието/опаковката в одобрено депо за отпадъци. Съхранение: на сухо място, защитено от топлина и влага.